Ingatlan adásvételi szerződés szabályai I.

Boldog új évet kívánok!
2018-01-03
Összes

Ingatlan adásvételi szerződés szabályai I.

Ingatlan adásvételi szerződés fogalma

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatodik könyvének harmadik része tartalmazza az egyes szerződések között első helyen az adásvételi szerződés szabályait. Az adásvételi szerződés olyan tulajdonátruházó szerződés, mely alapján az eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, míg a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül még köteles a dolog birtokának átruházására is és az adásvételi szerződést írásba kell foglalni.
Az ingatlan adásvételi szerződés fogalmi eleme tehát az ingatlan tulajdonjogának átruházása, az ingatlan birtokba adása, és a szerződés írásba foglalása.

Ingatlan adásvételi szerződés tartalmi elemei

Ingatlan eladására irányuló szerződésnek tartalmaznia kell:

  • mindenekelőtt a szerződő felek személyes adatait, így nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, személyazonosító jelét és az adóazonosító számát, szervezet esetében annak megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát;
  • a jogváltozás jogcímét, és a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát;
  • az ingatlan címét, helyrajzi számát (hrsz. szám);
  • vételár összegét, megfizetésének módját, ütemezését;
  • a birtokba adás részleteit, és az eladó feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását ahhoz, hogy a tulajdonjoga törlésre, míg a vevő tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba.

Megjegyzem, hogy a termőföldeknek/illetve a mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő ingatlanok adásvételére más szabályok vonatkoznak.  

Ingatlan adásvételi szerződés formai elemei

Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésnek szigorú alaki követelményeknek kell megfelelnie. A szerződés ügyvédi ellenjegyzéshez kötött, valamint azt a feleknek minden lapon aláírásukkal kell ellátnia. A szerződést keltezéssel kell ellátni, megjelölve a szerződés létrejöttének helyét és napját. Előfordulhat olyan eset, amikor a fél nem tud személyesen eljárni, ezért meghatalmazottal képviselteti magát. Ez esetben a meghatalmazásra is fenti formai követelmények irányadóak. Jogi személyek minden esetben képviselő (vezető tisztségviselő) útján járnak el, akinek a bejegyzési kérelemhez – képviseleti jogának igazolására – szükséges benyújtania cégkivonatot, cégmásolatot vagy bírósági nyilvántartási adatokról szóló kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, és – cég esetében – aláírási címpéldányt. Ha ezen okiratok az ingatlanügyi hatósághoz már korábbi ügyben benyújtásra kerültek, vagy azokat a földhivatal korábban már beszerezte, az újabb kérelemben – az iktatószámra való hivatkozással – elegendő a korábbi benyújtásra, beszerzésre és arra utalni, hogy az ingatlanügyi hatóságnál lévő okiratok a bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásának időpontjában a képviseleti jogosultság vonatkozásában változást nem tartalmaznak.